ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. คำจำกัดความของคำที่จะมีการอ้างอิงถึงในนี้

ผู้ขนส่ง หมายถึง บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด และให้หมายความรวมถึงพนักงานและตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย

ผู้ใช้บริการนำเข้าสินค้า หมายถึง ลูกค้าของบริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและหรือตัวแทนของผู้นำเข้าดังกล่าวด้วย

สินค้า หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งเป็นผู้จัดหามา

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หีบห่อ ของหรือสินค้าที่ได้รับการบรรจุจากโรงงานหรือร้านค้าต้นทางให้สามารถบรรจุของหรือพัสดุเพื่อการส่งได้

ภาชนะขนส่ง หมายถึง ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อใช้บรรจุหรือรองรับของหรือหีบห่อของ หรือใช้รวมของหรือบรรจุภัณฑ์หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง

2. ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งดังนี้

ผู้ใช้บริการนำเข้าตกลงให้ผู้ดำเนินการนำเข้าและจัดการการขนส่งของเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการนำเข้า โดยผู้ใช้บริการนำเข้าของตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของ บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด โดยผู้ใช้บริการนำเข้าของได้ลงนามยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งไว้ที่เอกสารนี้

3. การชำระค่านำเข้าสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าจัดส่งในประเทศ

ผู้ใช้บริการนำเข้าตกลงจ่ายค่าขนส่งของ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ อันผู้ขนส่งได้เสียไป
โดยควรในการขนส่งนั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนดถึงแม้ว่าผู้ส่งจะระบุให้ผู้ขนส่งเรียกเก็บเอาจากบุคคลใดๆ ก็ตาม

ในเบื้องต้นผู้ส่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งคืน หรือเพื่อการเก็บรักษาการดูแลรักษาของการจัดเก็บสินค้าที่ส่ง ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายอื่น ๆ

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

4.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้

ผู้ขนส่งตกลงรับผิดชอบในความสูญหาย/เสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือระหว่างขั้นตอนการนำเข้าสินค้าต่อผู้ใช้บริการนำเข้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าบริการนำเข้าสินค้าต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3 เท่าของมูลค่าค่าขนส่ง

ย้ำอีกครั้งว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้ ผู้ขนส่งคือบริษัท บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด จะไม่ได้รับความรับผิดชอบตามมูลค่าจริง ในกรณีความเสียหาย หรือการสูญหายของชิปเมนท์

4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าได้ทำประกันสินค้าไว้ก่อน

ผู้ขนส่งคืบริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ตกลงรับผิดชอบในความสูญหาย/เสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือระหว่างขั้นตอนการนำเข้าสินค้าต่อผู้ใช้บริการนำเข้าเต็มมูลค่าของค่าสินค้าที่ทางผู้ใช้บริการนำเข้า แจ้งไว้ก่อนการใช้บริการขนส่งเท่านั้น แต่แม้ว่าจะทำประกันไว้ก็ตาม ผู้ขนส่งจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ใน

ความสูญหาย/เสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้าไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ของโรงงานหรือร้านค้าต้นทางที่ทางโรงงานหรือร้านค้าปฎิเสธที่จะรับผิดชอบ หรือในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม

ความล่าช้าหรือความสูญหาย/เสียหายในการขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานหรือร้านค้าต้นทาง ภัยทางธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง ความล่าช้าในขั้นตอนการนำเข้าสินค้า ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากร

5. สิทธิในการตรวจสอบ

ในบางกรณีผู้ขนส่งอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และสินค้าภายในของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยผู้ใช้บริการนำเข้ายินยอมด้วยในการดังกล่าว

6. สิทธิในการปฏิเสธ

ผู้ขนส่งสงวนสิทธิในการปฏิเสธ/ไม่รับผิดชอบในการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น

7. กรณีที่ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบ

การแจ้งความเสียหายหรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ส่ง โดยแสดงข้อความชัดเจน โดยจะต้องกระทำภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้ใช้บริการนำเข้าได้รับสินค้า หากมีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหายจากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้ว โดยผู้ส่งของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวางและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระให้ผู้ขนส่งได้

*ข้อยกเว้น*

+ ความเสียหายหรือการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง

+ ความเสียหายการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่อง จากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน

+ ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใด ๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม

+ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ ของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) สิ่งของผิดกฏหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ สิ่งมีชีวิต ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

8. เบ็ดเตล็ด

+ บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆเป็นระยะๆ โดยบริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์ imtcargo.com

+ บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด หรือโปรโมชั่นให้แก่ผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
+ ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข
+ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ใช้บริการยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด มีความใส่ใจในการให้บริการสั่งซื้อและนำเข้าถึงปลายทางเป็นอย่างดีเสมอ แม้ว่าจะมีบริการขนส่งที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุและปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิดที่มีผลกระทบต่อความเสียหายก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพัสดุของท่านจะได้รับการรับประกันหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น ก็จะสามารถลดความสูญเสียทางด้านการเงินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ได้อย่างมากทีเดียว โดยเรามีบริการการประกันภัยสินค้าของคุณ เพียงลูกค้าแจ้งก่อนการสั่งซื้อหรือนำเข้าสินค้า ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการประกันภัย โดยจะคิดค่าประกันภัยสินค้าเป็นมูลค่า 3%-6% ของมูลค่าสินค้า

หากมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นต่อสินค้าของคุณในระหว่างการขนส่ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้ การชดเชยค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตาม “ความรับผิดชอบอันจำกัด”

“ความรับผิดชอบอันจำกัด” คือการชดใช้ค่าเสียหายต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3 เท่าของมูลค่าค่าขนส่ง ข้อจำกัดของความรับผิดชอบต่อจะเป็นไปตามน้ำหนักหรือจำนวนหีบห่อของสินค้า ซึ่งมักจะมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางการค้าของสินค้านั้นๆ มาก
หากลูกค้าประสงค์ที่จะทำประกันภัยสินค้า ทางเรายินดีให้บริการด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า ซึ่งความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้ากับ imtcargo นั้นถือเป็นหนึ่งในความพยายามของเราคือการนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุด

การบริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า

รายละเอียดการบริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า

1. การสั่งซื้อและนำเข้าแบบร้านค้าเดียว สำหรับสินค้าทั่วไป ค่านำเข้า 39 บาท/กิโลกรัม หรือหากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับขนาดจะถูกคิดตามปริมาตรอที่ 7,500 บาท/คิวบิกเมตร ยกเว้นสินค้าประเภทรองเท้าและสินค้า มอก.
- อัตรานำเข้าสำหรับรองเท้า กก.ละ 65 บาท หรือหากคิดเป็นคิว คิวละ 7,500 บาท
- อัตรานำเข้าสินค้า มอก. กก.ละ 69 บาท หรือหากคิดเป็นคิว คิวละ 8,500 บาท

โดยการหลักการคำนวนจะคิดค่านำเข้าตามคิวหรือกิโลกรัมสำหรับรองเท้า และสินค้า มอก. จะเลือกการคำนวนที่ค่านำเข้ามากกว่า โดยมีขั้นต่ำสำหรับการนำเข้าต่อ 1 รายการออเดอร์คือ 150 บาท

2. การสั่งซื้อและนำเข้าแบบหลายๆร้านค้า คิดค่านำเข้าเช่นเดียวกับร้านค้าเดียว โดยจะมีค่านำเข้าขั้นต่ำที่ 150 บาท/ออเดอร์ สำหรับขั้นต่ำจะคิดรวมสินค้าจากทุกร้านค้า ไม่ได้นับขั้นต่ำร้านละ 150 บาท

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าบริการในข้อนี้รวม
- ค่าโกดังที่จีน
- ค่าขนส่งจากจีนมาประเทศไทย
- ค่าภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการในข้อนี้ไม่รวม
- ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
- ค่าบริการตรวจสอบการใช้งานสินค้า
- ค่าบริการแพคลังไม้
- ค่าทำประกันสินค้า

2. ค่าส่งสินค้าในประเทศไทย

ลูกค้าสามารถเข้าไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองที่โกดังของเรา หากเข้ามารับเองจะไม่ต้องเสียค่าส่งในประเทศไทย
(ทางเราจะมีการบวกค่าน้ำมันในการจัดส่งจากโกดังของเราไปที่บริษัทขนส่งเพิ่มเติม ซึ่งราคาที่แจ้งให้กับทางลูกค้านี้จะรวมค่าจัดส่งจากโกดังในไทยไปที่บริษัทขนส่งและค่าจัดส่งของบริษัทขนส่งไปที่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว)

สำหรับค่าจัดส่งในไทย จะคิดค่าขนส่งในไทยตามขนาดและน้ำหนักสินค้า มีดังนี้
+ จัดส่งผ่านไปรษณีย์
+ บริษัทขนส่ง NIM EXPRESS และสี่สหายขนส่ง จะมีการบวกค่าส่งเพิ่มเติมประมาณ 100 บาท
+ บริษัทขนส่ง KERRY จะมีการบวกค่าส่งไปที่ศูนย์ขนส่ง 60 บาทต่อ 1 กล่อง

**หมายเหตุ**

+ หลังจากสินค้ามาถึงไทย ให้รับสินค้าภายใน 7 วัน หากไม่เช่นนั้น ทางเราจะเก็บค่าวางสินค้าเพิ่มวันละ 20 บาทต่อ 1 ชิ้นสินค้า
+ การจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งจะจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง โดยจัดส่งตามรอบวันที่กำหนดประมาณ 4-5 รอบต่อสัปดาห์
+ หากกล่องหรือแพคเกจสินค้ามีขนาดใหญ่มากขึ้น ค่าส่งในไทยจะสูงขึ้นตามขนาด
+ หากมารับสินค้าเอง จะไม่เสียค่าส่งในไทย
+ โดยปกติแล้ว การสั่งซื้อที่ผ่านมานั้นไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ลูกค้าจึงค่อนข้างสบายใจและวางใจได้เมื่อได้ใช้บริการกับเรา

*ค่าทำประกันสินค้าซึ่งลูกค้าจะทำหรือไม่ทำประกันก็ได้

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้ หากสินค้าเกิดปัญหาเสียหาย/สูญหาย ทางเราจะรับผิดชอบให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าบริการนำเข้าสินค้า ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน)

สำหรับลูกค้าที่ทำประกันสินค้า จะต้องจ่ายค่าประกันภัยเป็นมูลค่า 3%-6% ของมูลค่าสินค้าที่ได้แจ้งเข้ามา ในกรณีสินค้าสูญหายจากขั้นตอนการนำเข้าและการส่งสินค้า ทางเราจะรับผิดชอบเต็ม 100% ของราคาสินค้าที่ได้แจ้งเข้ามา โดยจะครอบคลุมความสูญหายที่จะเกิดกับตัวสินค้าที่เกิดจากขั้นตอนการขนส่งและนำเข้าเท่านั้น แต่จะไม่ได้รับประกันและรับผิดชอบรวมถึงการส่งสินค้าผิดแบบ สี ไซส์ หรือคุณภาพสินค้าซึ่งเกิดจากส่วนของโรงงานผู้ผลิตหรือร้านค้า และการประกันภัยจะไม่รวมถึงความเสียหายกับสินค้าที่เกิดจากสาเหตุร้านค้าในจีนแพคหรือใส่กล่องมาไม่ดี และไม่ได้ป้องกันสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกันภัยสินค้า จะครอบคลุมถึงความเสียหายเช่น รถตู้สินค้าเกิดอุบัติเหตุทำให้สินค้าเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน แต่จะไม่รวมถึงการรับผิดชอบความเสียหายต่อตัวสินค้าที่เกิดจากการบรรจุหรือหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีพอ ไม่แข็งแรงเพียงพอกับตัวสินค้านั้นๆ เนื่องจากสินค้าถูกจัดส่งโดยบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีโอกาสถูกกดทับได้

หากต้องการทำประกันสินค้า กรุณาแจ้งก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง และกรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่งซื้อให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากได้มีการโอนเงินเข้ามาแล้ว Imtcargo.com จะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับในรายละเอียดก่อนการสั่งซื้อแล้ว

การสั่งซื้อสินค้า

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเราทำรายการสั่งซื้อให้ จะมีการส่งรูปสินค้าไปให้ทางลูกค้าตรวจสอบทุกครั้ง รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของรูปรายการสินค้าที่แนบมานี้ (แบบ สี ไซส์ และจำนวนสินค้า)ก่อนทำการโอนเงิน หากดูผ่านโทรศัพท์มือถือ รูปจะไม่ชัด รบกวนให้ดูผ่านทางอีเมลอีกครั้ง หากพบว่ารายการมีปัญหาไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเข้ามาได้ทันที หากทางลูกค้าได้โอนเงินเข้ามาแล้ว ทางเราจะถือว่าทางลูกค้าได้ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ร้านค้าส่งมาผิดสี แบบ ไซส์ หรือสเปค ทางเราจะไม่ได้รับผิดชอบหรือรับคืนสินค้าแต่อย่างใด แต่ยินดีช่วยประสานงานกับร้านค้าให้อย่างเต็มที่

การยกเลิกรายการสั่งซื้อ

การยกเลิกรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อไปแล้ว หากร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ส่งสินค้าออกมาทั้งรายการที่สั่งซื้อภายในระยะเวลาอันควร ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนสำหรับรายการที่ร้านค้าคืนเงินกลับมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือค่าบริการการยกเลิกแต่อย่างใด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมธนาคารในประเทศไทยที่โอนคืนลูกค้า

ยกเว้น การยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ทางลูกค้าต้องการยกเลิกเนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าแล้ว หรือ ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อมาผิด หรือเหตุผลอื่นๆข้างต้นที่ไม่ใช่ความผิดพลาดในการสั่งซื้อของทางเรา ทางเราจะมีการเก็บค่าบริการในการกดยกเลิกรายการเพิ่มเติมออเดอร์ละ 200 บาท 1 ออเดอร์คือ 1 รายการสั่งซื้อใน TAOBAO / 1688)

การขอคืนเงิน

จะต้องใช้เวลารอร้านค้าหรือระบบคืนเงินกลับมาภายในประมาณ 3 - 7 วัน ทางเราจะโอนเงินคืนให้กับทางลูกค้าได้หลังจากที่ได้รับเงินคืนจากทางร้านค้าหรือโรงงานที่จีนแล้วเท่านั้น

การจัดส่งสินค้า

เมื่อสินค้ามาถึงไทย และทางโกดังฝั่งไทยได้คัดแยกและแจ้ง INVOICE แล้ว ปกติหากลูกค้าแจ้งโอนผ่านระบบภายในเวลา 15.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งออกไปให้ในวันเดียวกันนั้น (เฉพาะวันทำการ) หลังจากที่ทางเราได้จัดส่ง จะมีการแจ้ง TRACK NO.การขนส่งภายในไทยเข้าไปให้ในระบบในวันรุ่งขึ้น (ก่อน 12.00 น.)เนื่องจากทางขนส่งจะแจ้ง TRACK NO. ให้กับทางเราในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นหลังจากจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการของ imtcargo.com

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า

1. ทางเราจะส่งรายการไปให้ทางลูกค้าตรวจสอบรอบแรกได้อย่างรวดเร็วใน 3 ชม. จากนั้นระยะเวลาในการเช็คสต๊อคสินค้าและทำออเดอร์จะขึ้นอยู่กับจำนวนร้านค้าที่สั่งซื้อเข้ามา โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าได้โอนเงินค่าสินค้าครบตามจำนวนทั้งหมดแล้ว สามารถสั่งซื้อได้ทันทีในวันเดียวกัน

3. ระยะเวลาที่ร้านค้าจะส่งของมาถึงโกดังรับของที่จีน โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ร้านค้าจัดส่งสินค้ามาที่โกดังที่จีน (บางร้านค้าอาจจะใช้เวลานานกว่า 3-5 วันกว่าจะจัดส่งสินค้าออกมา อาจจะเกิดจากสาเหตุ ไม่มีสินค้า ต้องรอผลิตสินค้าหรืออื่นๆ)

4. หลังจากสินค้าถึงโกดังที่จีนแล้ว สินค้าจะถึงไทยในระยะเวลา 5-7 วัน ทั้งนี้ ต้องดูความเร็วในการจัดส่งของโรงงานที่จีน ทั้งนี้ทางเราจะไม่ได้รับประกันเรื่องระยะเวลาเนื่องจากบางครั้งจะติดปัญหาร้านค้าส่งสินค้าล่าช้า / ติดปัญหาด้านสภาพอากาศ / ปัญหาในการขนส่ง หรือติดปัญหาด้านด่านตรวจศุลกากร และจะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าใดๆสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากเหตุดังกล่าว ยกเว้นความผิดจากการทำรายการสั่งซื้อล่าช้าเท่านั้นจึงจะมีการคืนเงินให้ได้

ทาง imtcargo ขออนุญาตแจ้งย้ำอีกครั้งในส่วนของระยะเวลาในการขนส่งนี้ ว่าในขั้นตอนการขนส่ง อาจจะเกิดปัญหาล่าช้าได้จากหลายๆสาเหตุที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้ เช่นหากเกิดปัญหาการรอคิวที่ด่านศุลกากรนานเนื่องจากมีตู้สินค้าจำนวนมากรอตรวจเพื่อออกจากด่านก็จะทำให้ระยะเวลาล่าช้าออกไปกว่ากำหนด 2-4 วันเป็นต้น

ทางเราไม่มีการรับประกันระยะเวลาในส่วนนี้และไม่สามารถชดใช้หรือคืนเงินให้ได้

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการเสริม

สำหรับการนำเข้าแบบปกติที่ลูกค้าไม่ได้เลือกบริการเสริมเพิ่มเติม ทางเรานำเสนออัตราค่านำเข้าที่ต่ำที่สุดเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งขันได้ในตลาด แต่จะไม่รวมถึงบริการเสริมตามด้านล่างนี้ หากทางลูกค้าต้องการบริการเสริมเพิ่มเติม จำเป็นต้องเลือกใช้บริการเสริมเพิ่ม

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเสริม

1. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเสริมตรวจนับจำนวนสินค้า

หากเกิดปัญหา สินค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ หากเกิดปัญหาสินค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไป รบกวนทางลูกค้าแจ้งรายละเอียดเข้ามาให้ทางบริษัทเรา ทางเราจะทำการตรวจสอบและติดต่องร้านค้าหรือโรงงานที่จีน และพยายามตามเรื่องการคืนเงินจากร้านค้าให้ถึงที่สุด แต่จะไม่รับประกันว่าจะได้รับเงินคืนหากร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าไปในจีนปฏิเสธการคืนเงิน ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบการคืนเงินให้กับลูกค้า หากร้านค้าปฏิเสธการคืนเงินให้แต่อย่างใด

2. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเสริมบริการตีลังไม้

ทางลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงสำหรับสินค้าที่อาจจะเสียหายได้ง่าย เช่นสินค้าประเภทเครื่องแก้ว เซรามิคและอุปกรณ์ที่เสียหายได้ง่าย และทางเราจะไม่สามารถคืนเงินหรือรับคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่เสียหายได้

3. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเสริมประกันภัยสินค้า

ทางเราจะรับผิดชอบความเสียหายจากการขนส่งเป็นมูลค่า สามเท่าของค่าขนส่งเท่านั้น ย้ำอีกครั้ง สองเท่าของค่าขนส่ง ไม่ได้คิดจากมูลค่าสินค้า)

รายละเอียดบริการเสริม

1. ตรวจนับจำนวนสินค้า (ค่าบริการเพิ่มเติม 10 บาท/กก.)

บริการเสริมสำหรับการตรวจนับจำนวนสินค้า สินค้าจะถูกนับทันทีตั้งแต่โกดังที่จีนของเราได้รับสินค้า หากมีปัญหาสินค้าที่โกดังที่จีนได้รับ ไม่ตรงกับจำนวนที่สั่งซื้อไว้ จะกดขอคืนเงินจากร้านค้าไว้ได้ทันที ข้อดีคือ หากสินค้ามีปัญหาจำนวนไม่ครบ การขอคืนเงินทันทีตั้งแต่โกดังที่จีนได้รับสินค้า จะทำให้การขอคืนเงินทำได้ง่ายขึ้นกว่าการแจ้งร้านค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว และมีโอกาสได้รับเงินคืนสูงกว่าการใช้บริการนำเข้าแบบปกติที่ไม่มีการใช้บริการเสริมตรวจนับจำนวนสินค้า (การตรวจนับจำนวนสินค้า จะไม่ได้หมายรวมถึงการตรวจสอบแบบ สี ไซส์ และสเป็คสินค้า )

แต่ทั้งนี้ ทางเราจะคืนเงินค่าสินค้าที่ไม่ได้รับหลังจากที่ร้านค้าได้คืนเงินกลับมาให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และจะไม่สามารถคืนเงินค่าสินค้าที่ขาดไปได้หากร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าไปในจีนปฏิเสธการคืนเงิน
ทางเราจะพยายามตามเรื่องการคืนเงินจากร้านค้าให้ถึงที่สุด แต่จะไม่รับประกันว่าจะได้รับเงินคืน 100% หากสินค้ามาไม่ครบตามจำนวน (จากสถิติที่ผ่านมา ส่วนใหญ่กว่า 98% หากสินค้ามาไม่ครบตามจำนวนร้านค้าจะมีการคืนเงิน)

2. บริการตีลังไม้ (ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับขนาดลัง เริ่มต้นที่ 250 บาท)

บริการนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่อาจจะมีโอกาสเสียหายได้ง่าย ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของแพคเกจสินค้าที่ต้องการตีลังไม้ การตีลังไม้ จะตีลังที่โกดังที่จีนหลังจากที่สินค้าถึงโกดังที่จีนแล้ว ซึ่งจะทำให้สินค้ามีน้ำหนักและขนาดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การวัดขนาดและน้ำหนักเพื่อคิดค่านำเข้าจะคิดคำนวณจากขนาดและน้ำหนักรวมลังไม้ด้วย

3. ประกันภัยสินค้า (อัตราเบี้ยประกัน 3% ของค่าสินค้าสำหรับสินค้ากล่องขนาดใหญ่ 50*50*50 ซ.ม. ขึ้นไป และ 6% ของค่าสินค้าสำหรับสินค้าขนาดเล็กกว่า 50*50*50 ซ.ม.)

ประกันภัยสินค้าถือเป็นการคุ้มครองสินค้าของคุณระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศอย่างหนึ่งที่สามารถให้ความคุ้มครองสินค้าของคุณในระหว่างการขนส่งทางทะเลหรือทางบก ครอบคลุมทั้งความสูญหายและเสียหายจากต้นทางที่ประเทศจีนถึงโกดังของเราในประเทศไทย แต่การประกันภัยนี้ไม่รวมถึงการขนส่งในประเทศไทยจากโกดังของเราในประเทศไทยไปถึงปลายทางที่อยู่ของลูกค้า โดยคิดอัตรา 3%-6% ของมูลค่าสินค้าที่ต้องการทำประกันภัย

เงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทเกี่ยวกับความเสียหายของสินค้า รวมถึงสินค้าที่ แตกหรือชำรุดได้ง่าย

ทางลูกค้า / ร้านค้าหรือโรงงานที่จีน จำเป็นต้องบรรจุสินค้าลงห่อพัสดุหรือกล่องหรือลังไม้ที่บรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า / บรรจุภัณฑ์ หากพัสดุนั้นไม่บรรจุหรือแพคอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหาย

ตัวอย่างเช่น :
1. สินค้าประเภทกระจก เครื่องแก้ว เซรามิค โคมไฟ จำเป็นต้องบรรจุใส่ลังไม้
2. สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับมุมหรือพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ จำเป็นต้องตีลังไม้หรือพัสดุที่แข็งแรงทนทานเพียงพอเพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างการขนสาง
3. สินค้าประเภทรองเท้าที่มีกล่อง สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้กล่องเสียหาย จำเป็นต้องแพคใส่กล่องที่หนาเพียงพอ
4. สินค้าประเภทอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือหรืองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกล่อง สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้กล่องเสียหาย จำเป็นต้องแพคใส่กล่องที่หนาเพียงพอหรือบรรจุกล่องซ้อนสองชั้น

แจ้งย้ำอีกครั้งว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า / บรรจุภัณฑ์ หากพัสดุนั้นไม่บรรจุหรือแพคอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหาย
เนื่องจากการขนส่งนั้นจะมีการซ้อนทับของกล่องสินค้าซึ่งเป็นปกติของการขนส่ง

สินค้าแบรนด์เนม / ติดลิขสิทธิ์

ทางเรามีนโยบายชัดเจนที่จะไม่รับสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนแบรนด์เนม / ติดลิขสิทธิ์ แต่เนื่องจากว่าทางเราอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นั้น หรือ มองไม่เห็น หากมีลูกค้ารายใดใส่เข้ามาในรายการสั่งซื้อ หรือ รายการนำเข้าทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

IMT Cargo © All Rights Reserved.2019

Powered by Templatation